سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا نوروزپور – کارشناس ارشد سازه های آبی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
سیدحبیب موسوی جهرمی – استاددانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدامیر دستغیب – کارشناس ارشد سازه های آبی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

آب در هنگام عبور از سرریزها یا مجاری تحتانی سدها دارای سرعت بالایی می باشد. در چنین شرایطی انرژی جنبشی زیادی را به همراه خود خواهد داشت ، به منظور مستهلککردن این انرژی مخرب می بایستی از سازه های مستهلککننده انرژی بهره برد. استفاده از فلیپ باکت، جهت استهلاکانرژی یکی از مقرون به صرفه ترین و موثر ترین راهکارهای استهلاکانرژی برای زمانی است که جریان دارای سرعت زیاد ( ۱۵ تا ۲۰ متر بر ثانیه) می باشد. هدف اصلی در تحقیق حاضر، استفاده از دفلکتور به منظور تقسیم جریان عبوری از شوت و برخورد این دو جریان مجزا در فضا با یکدیگر در جهت افزایشمیزان استهلاکانرژی در سازه فلیپ باکت می باشد، ازاینرو جهت شبیه سازی هیدرولیکی این جریان به صورت عددی، از نرم افزارFLOW-3D استفاده گردید و جهت بررسی صحت مدل عددی، ابتدا جواب های مدل عددی با داده های مربوط به مدل فیزیکی سد سهند مقایسه گردید و پساز اطمینان از صحتمدل عددی، سازه دفلکتور بر روی مدل عددی سد سهند قرارداده شد و مدل فوق برای سه دبی وچهاردفلکتور با زوایای انحراف متفاوت شبیه سازی گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از مدل های فوق استفاده از دفلکتور در تمام حالات باعث افزایشمیزان استهلاکانرژی گردید و زاویه انحراف ۱۶ درجه بهترین زاویه از نظر درصد افزایشاستهلاکانرژی نسبت به حالت بدون دفلکتور در بین زوایای مورد بررسی انتخاب گردید