سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم حمیداوی – دانشجوی کارشناسی ارشد-آلودگیهای محیط زیست-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
نعمت اله جعفرزاده –
مصطفی چرم –
عبدالرحمن راسخ –

چکیده:

امروزه مهمترین مسئله در عملیات حفاری چاههای نفت و گاز، پسماندهای ناشی از فرآیند حفاری و دفع آنها در محیط میباشد. پسماندها به دو بخش پایه آبی و پایه روغنی دسته بندی میشوند. هدف از این مقاله بررسی تاثیر کنده های پایه آبی از سیستم تخلیه صفر، پس از عملیات تثبیت و جامد سازی روی خاک منطقهِ دفع میباشد. نمونه برداری در دو عمق ۲۰-۰و۴۰-۲۰ سانتیمتری، از خاک منطقه دفع کنده های پایه آبی جدید، خاک منطقه دفع کنده های پایه آبی قدیمی و خاک منطقه شاهد انجام گرفت. نتایج آزمایشات نشان دادند که در دو عمق ۲۰-۰ و ۴۰-۲۰ سانتیمتری میزان شوری خاک شاهد بیشتر از خاک منطقه دفع کنده های پایه آبی جدید و قدیمی می باشد. میزان pH در خاک منطقه دفع کنده های پایه آبی قدیمی در دو عمق بیشتر از سایر نمونه ها بوده است که نشان دهنده این موضوع است که میزان قلیائیت خاکهای منطقه دفع کنده های پایه آبی قدیمی در دو عمق بیشتر از خاک منطقه دفع کنده های پایه آبی جدید و شاهد است. همچنین نسبت به خاک شاهد کلیه نمونه ها دارای خاک قلیایی میباشند. از مقایسه میزان pH کلیه نمونه ها با استاندارد دریافتیم که کلیه نمونه های خاک دارای pH در حد استاندارد بودند به جز نمونه خاک مربوط به منطقه دفع کنده های پایه آبی قدیمی مربوط به عمق ۲۰-۰ سانتیمتری که به مقدار جزئی از حد استاندارد بالاتر بود. همچنین از مقایسه EC کلیه نمونه های خاک با مقدار استاندارد به این نتیجه دست یافتیم که میزان شوری خاک در سه منطقه نمونه برداری در دو عمق ۲۰-۰ و۴۰-۲۰ سانتیمتری از حد استاندارد بالاتر بود.