سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا سروقدمقدم – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهIIEES)
منا دوست محمدی –

چکیده:

در دستورالعملهای بهسازی لرزه ای که در کشور مورد استفاده قرار میگیرد، از مفاهیم اعضای اصلی و غیراصلی به عنوان یکی از عوامل تفکیک مدلسازی و معیار پذیرش استفاده شده است. این مفاهیم و کاربرد آنها در جامعه مهندسی با ابهامات زیادی روبرو می باشد. برخی باربری ثقلی و جانبی را ملاکتمایز این اعضا دانسته و برخی دیگر انتخاب این اعضا را کاملا در اختیار طراح قرار می دهند. تبعات این تفاوت برخورد در معیار پذیرش، اثرات زیادی بر تعیین میزان آسیب پذیری لرزه ای یک ساختمان و هزینه های لازم جهت بهسازی آن خواهد داشت. در این مقاله، با مدلسازی ساختمانهای با سیستم قاب خمشی بتن مسلح که از انواع متداول ساختمان میباشند، در دو حالت متقارن و نامتقارن، تاثیر دسته بندی اعضاء، به اصلی و غیر اصلی، در تعیین سطح عملکرد و سطح آسیب پذیری ساختمان مورد مطالعه قرار گرفته است. امید است نتایج این پژوهش بتواند تاثیرات مناسبی بر کاهشمیزان آسیبپذیری ساختمانهای کشور در مقابل زلزله داشته باشد.