سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساناز محمودپور – دانش آموخته گرایش خاک و پی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رضا عطارنژاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
کامبیز بهنیا – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله تاثیر درنظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک – سازه برتغییر تراز پایه مورد بررسی قرارمیگیرد تراز پایه که در آنالیز استاتیکی معادل استفاده می شود محلی است که از آن تراز به پایین حرکتی در سازه مشاهده نشود در نظر گرفتن اثرات اندرکنش می تواند باعث تغییر درم حل تراز پایه شود دراین مقاله حاضر برایتحلیل اثرات اندرکنش خاک و سازه با توجه به رویکرد زیرسازه از مدل ترکیبی اجزا محدود مرز مقیاس – اجزا محدود استفاده شده است روش اجزا محدود مرز مقیاس یک روش نیمه تحلیلی است که برای تحلیل محیط خاک از آن استفاده شدها ست سختی دینامیکی خاک با استفاده از این روش محاسبه می شود شرایط میرایی تشعشعی دراین روش دقیقا ارضا شده است به منظور مدلسازی سازه از روش اجزا محدود استفاده میشود.