سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هومن حیدریان – عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
علی نژادشیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
سیدعلیرضا ناصحی – عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

ژئوفوم ها، پر کننده های سبک وزنی هستند که برای بهبود برخی از خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ها نظیر تورم زایی و . . . استفاده می شوند. ژئوفوم ها از نوع پلی استایرن دارای چگالی پایین در حدود یک درصد چگالی خاک هستند. از این مواد پرکننده و سبک وزن برای ساخت و ساز بر روی خاک های نشست پذیر و ضعیف و همچنین در مکان هایی که پایداری شیروانی و نشست اهمیت داشته باشد، استفاده می شود. در این مقاله، با استفاده از آزمایش های برش مستقیم و تک محوری، ویژگی های مقاومتی مخلوط ماسه-ژئوفوم و رس- ژئوفوم بررسی شده است. آزمایش های برش مستقیم در قالب ۱۰×۱۰سانتی متر تحت سه تنش قائم ۵۰ ۰۰ ۱ و ۲۰۰ کیلو پاسکال انجام شده است. مخلوط های ماسه-ژئوفوم با ۰/۲۵ ، ۰/۴و۰/۵ درصد وزنی ژئوفوم بازسازی شده اند. مقدار درصد وزنی ژئوفوم در نمونه های رسی در آزمایش تک محوری ۰/۰۳و ۰/۰۲ درصد وزنی رس بوده است. نتایج به دست آمده از آزمایش ها نشان می دهد که با افزایش درصد وزنی ژئوفوم، زاویه اصطکاک، میزان اتساعdilation) در ماسه و همچنین مقاومت تک محوری رس کاهش و چسبندگی ظاهری در مخلوط ماسه – ژئوفوم افزایش می یابند. با افزایش تنش های قائم در مخلوط ماسه و ژئوفوم(با درصد وزنی یکسان ژئوفوم) مقاومت برشی افزایش و اتساع کاهش می یابد