سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سیدحسین پیمان – دانشجویان کارشناسی ارشد
نسیم صالحی –
زهرا بساطی –

چکیده:

درمرحله تبدیل برنج دراثر نیروهای فشاری و برشی وارد بردانه پوست و سبوس از دانه جدا می شود طی این مرحله ممکن است به خود دانه اسیب قابل توجهی وارد شود و دانه بشکند نوع فرایند خشک شدندرجه حرارت خشک شدن و محتوای رطوبت نهایی دانه عواملی هستند که براستحکام دانه درنتیجه برضایعات حاصل ازتبدیل تاثیر میگذارند دراین تحقیق اثردرجه حرارت خشک کردندردو سطح شامل ۴۰و۶۰ درجه سانتیگراد محتوای رطوبت نهای دانه درچهار سطح شامل ۸و۱۰و۱۲و۱۴%w.b برروی ضایعات حاصل ازتبدیل سه رقم برنج شامل حسنی هاشمی و علی کاظمی متداول دراستان گیلان مورد بررسی قرارگرفت تبدیل نمونه ها بوسیله پوست کن غلتک لاستیکی و سفید کن سایشی ازمایشگاهی انجام گرفت برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از طرح فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی وب رای مقایسه میانگین اثرات صالی و اثرات متقابل عوامل مستقل رقم درجه حرارت خشک کردن و دانه و محتوی رطوبت نهایی دانه از آزمون چنددامنه ای دانکن سطح احتمال ۵ درصد استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم فازار MSTATC انجام شد