سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سروناز حسینی غفاری – کارشناسی ارشد عمران اب هیدرولیک
محمدرضا کاویانپوراصفهانی –

چکیده:

درجریانات فوق بحرانی احتمال رخدادکاویتاسیون و صدمات ناشی ازآن درکف و دیواره های سریریزهای شوت بسیارحائز اهمیت یمب اشد هوادهی جریان با استفاده از هواده ها ازجمله موثرترین روش برای جلوگیری از این پدیده استدرطول ۳۰سال اخیر تحقیقات زیادی برروی مکانیزم هوادهی و پارامترهایموثر برآن صورت گرفته است نتایج نشان دادند که شیب شوت و گرادیان فشار ازجمله پارامترهای اصلی موثربرمکانیزم این پدیده میباشند این تحقیق برروی مدل هیدرولیکی سرریز جره درموسسه تحقیقات آب تهران صورت گرفته است پس ازنصب هواده و داکت های هوا رسان درمحل مناسب به ازای شش دبی جریان روودی متنوع توزیع فشار سرعت و عمق جریان درطول تنداب طول جت پرتابی و دبی هوای ورودی به هواده اندازه گیری گردید نتایج برای تولید رابطه ای جدید برای هوادهی به ازای پارامترهای موثر ارایه گردید.