سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
مریم برزگرمروستی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
مهدی مرادی – دانشجوی دکتری بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
علی زمردیان – دانشیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق از یک دستگاه خشک کن خورشیدی کابینتی به منظور خشک کردن لایه نازک گل نسترن استفاده شد. این خشک کن خورشیدی در سه دبی متفاوت هوای خشک کننده ( دو جریان فعال با سرعت ۲ و ۳ متر بر ثانیه، به همراه یک جریان غیر فعال) در حالت تابش غیر مستقیم به کار برده شد. آزمایشات رد قالب طرح ساده کاملا تصادفی انجام گرفت. مقدار رطوبت گل نسترن در طول زمان یکسان خشک شدن ( ۷۵ دقیقه برای همه آزمایش) مورد ارزیبابی قرا گرفت. متوسط رطوبت اولیه گل نسترن ۷۳/۴۷ درصد بر پایه بوده و قرار بود نمونه ها به مدت ۷۵ دقیقه داخل دستگاه قرار داده شوند تا خشک گردند. در این آزمایش فاکتور دبی هوای خشک کننده اثر بسیار معنی داری بر این درصد رطوبت داشت. جهت مقایسه میانگین های درصد رطوبت محصول از آزمون دانکن استفاده شد. در نهایت جریان فعال هوای خشک کننده در سرعت ۲ متر بر ثانیه به عنوان بهترین حالت برای خشک کردن گل نسترن از لحاظ مدت زمان خشک شدن توام با حفظ عطر و کیفیت نسبی گل خشک، انتخاب گردید. در مدت ۷۵ دقیقه آزمایش درصد رطوبت گل از ۷۳/۴۷ درصد به ۵/۴۳ درصد رسید. متوسط درجه حرارت محیط در زمان آزمایش واقع در بخش مکانیم ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز و در تابستان ۱۳۹۱ و ۳۶/۷ درجه سانتیگراد ، متوسط درجه حرارت داخل خشک کن رد زمان آزمایش ۴۶/۲ درجه سانتگیراد و متوسط شدت تابش خورشید ۷۵۰ وات بر متر مربع اندازه گیری شد.