سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن دهقان چناری – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی،دانشکده مهندسی معدن و متالو
رضا دهقان سیمکانی – استادیار فرآوری مواد معدنی،دانشکده مهندسی معدن و متالوژی،دانشگاه ی

چکیده:

مدارفلوتاسیون کارخانه زغالشویی پروده طبس TCPP شامل ۶ستون فلوتاسیون است ۵ ستون برای شستن زغال سنگ خام زیر۰/۵mm و ستون دیگر برای تمیز کردن جریان ننرمه زغال سنگ به دست امده که درسانتریفیوژ با ابعاد ذره زیر۴۰μm مورد استفاده قرارگرفته است ظرفیت خوراک جامد ورودی به بخش فلوتاسیون حدود ۱۱۰t/h است دراین مطالعه توزیع ابعادی ذره درجریانهای مختلف فرایند دراطراف هرسلول و توزیع خاکستر درفراکسیونهای ابعادی مختلف جریانها مورد بررسی قرارگرفته است بنابراین ویژگیهای عملکرد دو سلول B,C بطور تصادفی با موادخوراک مشابه ازجمله خاکستر کنسانتره بازیابی وزنی بازیابی موادقابل احتراق و کارایی جدایش ارزیابی شده است مطالعات بهینه سازی برروی این دو سلول اثر سه پارامتر عملیاتی دبی جریان خوراک غلظت کلکتور و غلظت کف ساز دراین دو ستون درسه سطح و با ثابت نگهداشتن پارامترهای دیگر مورد بررسی قرارگرفته است غلظت کف ساز به عنوان موثرترین عامل تاثیر گذار بربازیابی وزنی زغال سنگ تمیز درسلولهای فلوتاسیون شناخته شد و غلظت کلکتور و غلظت کف ساز به ترتیب درمرتبه های پایین قرارگرفتند.