سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ایوب پژوهان –
علیرضا مرآتی –

چکیده:

اهمیت و نقش خلاقیت و نوآوری برکارافرینی به حدی است که زندگی و تمدن انسانی بدون آنها هرگز قابل تصورنیست دنیای امروز که ما درآن زندگی می کنیم تحت عنوان عصرخلاقیت نوآوری و کارافرینی نامیده شدها ست دراین دوران سرعت ابداعها و اختراعهاه درعرصه های مختلف علمی فرهنگی اجتماعی فناوری و صنعتی پرشتاب تر ازهرزمان دیگری درطول تاریخ حیات بشری می باشد بنابراین امروز خلاقیت و نوآوری لازمه بقا و ارتقا موقعیت سازمان ها محسوب میشود اگرکمی توجه کنیم به خوبی درمی یابیم که همه ما دراقیانوسع ظیمی ازخلاقیت ها و نوآوری ها و درمیان میلیون ها ابداع و اختراع زندگی می کنیم به همین دلیل درچنین شرایطی حیات و بقا سازمان ها درگروتحول اساسی درشرایطی است که افراد خلاق و نوآور را هرچه بیشتر پرورش داده و فرهنگ سنتی را به فرهنگ کارافرین و نوآور تغییر دهند به عنوان یک نتیجه گیری کلی میتوان اظهار نمود که کارافرینی و خلاقیت پدیده های پیچیده ای هستند که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرارمیگیرند.