سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل دانایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان
حسین اسلامی مفید آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
الهام یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
رودابه باقی پورماسوله – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

خصوصی سازی تنها یک مساله فنی نیست که محدود به تجویز راهکارهای بخش خصوصی برای تخفیف نارسایی های بخش دولتی باشد خصوصی سازی به هرشکل مساله ای قویا سیاسی همراه با مضامین قوی ایدئولوژیکی است مقاله حاضر ابتدا به تشریح مفهوم خصوصی سازی به عنوان یکی از روشهای کوچک کردن اندازه دولت و نیز به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرددولت درادبیات مدیریت و اقتصاد و تجربه خصوصی سازی درمیان کشورهای مختلف می پردازد سپس به بررسی تاثیر خصوصی سازی برعملکرد بانک رفاه کارگران ایران درقبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته می شود بدینمنظور ابتدا برمبنای مدل کارت امتیازی متوازن BSC شاخصها و معیارهای ارزیابی شرکت ها از چهار دیدگاه مالی مشتری/بازار فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی شده است. آنگاه داده های بانک مربوط دردو دوره قبل و بعد از خصوصی سازی گردآوری شده و با استفاده از تکنیک TOPSIS مورد تحلیلقرار گرفته است.