سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آرزو خسروانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
ابوالفضل دانایی –

چکیده:

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق ۱۴۰۴ که پس ازقانون اساسی مهمترین سند جمهوری اسلامی ایران میب اشد ایران را پس از بیست سال به قدرت برتر منطقه تبدیل خواهد کرد مهمترین فراز سند چشم انداز ایران را کشوری توسعه یافته یاجایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری درسطح منطقه الهام بخش درجهان اسلام و یا تعامل سازنده و موثر درروابط بین الملل برمی شمرد ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری با تاکید زیادی برواگذاری امور دولتی به بخش خصوصی دارد اندازه دولت بیان کننده میزان دخالت دولت و شرکت های دولتی دراقتصاد ملی است و به عبارتی اندازه دولت نشان دهنده سهم بنگاه های دولتی دراقتصاد ملی است هدف این مقاله مطالعه انودازه دولت درایران طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۸۸ است دراین مقاله با استفاده از اطلاعاتی نظیر بودجه کل کشور بودجه شرکت ها و موسسات دولتی هزینه های مصرفی دولت نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۷۰ تا ۸۸ اندازه دولت و تاثیر خصوصی سازی برآن مورد مطالعه قرار گرفته و برای بررسی آن از آمار استنباطی استفاده شده است.