سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد همتی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
حمیدرضا کرکه آبادی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
علی اصغر همتی –
آرزو خسروانی – دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:

اندازه گیری میزان تاثیر خصوصی سازی بربهره وری نکات سودمندی را دربرخواهد داشت هدف اصلی دراین مقاله بررسی و اندازهگیری مقدار تاثیر خصوصی سازی برمصرف بهینه منابع نیروی کار – سرمایه و بهره وری است همچنین اندازه گیری مقدار تاثیر خصوصی سازی برGDP تولید ناخالص داخلی ازدیگر اهداف این مقاله می باشد تکنیک مورد استفاده تحلیل آنالیز و ضریب همبستگی و محاسبه خط رگرسیون بین متغیرهاست که درسطح معنی داری ۹۵ درصد بررسی می شود نرم افزار مورد استفاده SPSS و ExceLبوده که درآن از آمار ۱۷سال اخیر کشورازنظر خصوصی سازی بعنوان متغیر مستقل و نیروی کار و GDP بعنوان متغیر وابسته و درنهایت محاسبه سرانه بهره وری مورد توجه واقع می شود نتایج این مقاله نشان میدهد که ارتباط معناداری بین رشد خصوصی سازی و افزایش GDP و همچنین افزایش اشتغال زایی وجود دارد که درنهایت باعث مصرف بهینه منابع و رشد شاخص بهره وری درسطح ملی خواهد شد.