سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

دردنیای امروزازاثرات جبران ناپذیرخشکسالی درسطح مزرعه میتوان به کاهش درآمد کشاورزان افزایش بیکاری برای کارگران مزرعه کاهش بازپرداخت وامهای کشاورزی افزایش برداشت ها از منابع آب و کمبود و افزایش موادغذایی اشاره نمود هدف ازانجام این مطالعه بررسی تاثیرات خشکسالی برشرایط اقتصادی کشاورزان دشت مرودشت کربال می باشد دراین مطالعه داده های مورد نیاز ازطریق کشاورزان منطقه و کارشناسان امورآب منطقه جمع آوری و برای ساخت مدل برنامه ریزی خطیمورد استفاده قرارگرفت نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان داد که بهره بردارانی که ازچاه های نیمه عمیق و سطحی استفاده می کنند درطول سال بخصوص ماه های تابستان و پاییز با مشکلات جدی و همچنین خسارات چشمگیری مواجه می شوند