سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری زهکشی دانشگاه زابل
جابر سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

از انجا که اب دارای نقش مهمی در توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و کیفیت زندگی است و از این حیث ایران به دلیل واقع شد ن در منطقه ی خشک و نیمه خشک در زمره ی کشور های بحرانی دنیا است . بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی ، اب ، خاک و پوشش گیاهی ، پایداری نسبی خاک را بر هم میزند . بر این اساس تنها راه ممکن برای مقابله با مشکل کمبود اب استفاده ی بهینه از منایع اب موجود می باشد. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی تغییرات شیمیایی کیفیت اب بر روی چا ه های پازومتری دشت جیرفت و تعیین روند تغییرات ان از سال ۸۰ تا ۸۷ انجام گرفت . در این تحقیق میلنگین سالانه ی پارامتر های کیفی اب محاسبه سپس بر اساس استاندارد و توصیه های موجود برای اب کشاورزی ، کیفیت اب ذر هر ایستگاه و تغییرات زمانی و مکانی ان مورد بررسی قرارگرفت. جهت بررسی کیفیت ابیاری تاثیر مقادیر بارش و تغییرات سطح اب زیرزمینی در دشت مورد مطالعه بررسی گردید . نتایج نشان داد با توجه به کاهش بارندگی و افت سطح اب زیرزمینی در بیشتر چاه های دشت به ویژه در سال های اخیر وضعیت کیفی اب نیز افتداشته است اما بر اساس کلاس بندی و ویلکوکس هنوز اب این دشت از نظر شوری جهت ابیاری مناسب و به لحاظ کلر ،سولفات ،سدیم قابل جذب و اسیدینه تقریبا وضیت مناسبی دارد . در ادامه روند کاهش بارندگی و برداشت بیش از اندازه می تواند وضعیت این دشت را به عنوانیک منطقه مهم کشاورزی به حالت بحرانی نزدیک نماید.