سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی یعقوب زاده – کارشناس ارشد سازه های ابی
شیرین صاحبدل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیمنابع آب دانشگاه بیرجند
محسن آقاحسین علی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
فاطمه حاجی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل

چکیده:

مطالعات مختلفی در جهت استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های ابریز انجام شده است دراین تحقیق نیز وضعیت هیدرولوژیکی دو حوضه ابریز منصور اباد خراسان جنوبی و کامه خراسان رضوی با استفاده از RS,GIS و براساس فاکتورهایی مانند گروه هیدرولوژی خاک کاربری اراضی و پوشش گیاهی تعیین شده است نقشه وضعیت پوشش زمین برای حوضه ابریز منصور اباد با کمک شاخص NDVI و برای حوضه کامه با شاخص تسلد کپ نقشه کاربری اراضی حوضه ها با استفاده از داده ای ماهواره لندست و نقشه گروه هیدرولوژیکی خاک به کمک نقشه های خاک شیب کاربری اراضی تشکیلات زمین شناسی و بازدیدهای صحرایی تهیه گردید از تلفیق نقشه های تهیه شده در GIS و با استفاده از جدول SCS نقشه شماره منحنی رواناب حوضه های ابریز تعیین گردید. سپس برای ارزیابی صحت شماره منحنی به دست امده دبی حداکثر سیلاب حوضه های ابریز به کمک جدول HEC-HMS محاسبه و با مقدار مشاهده ای مقایسه گردید.