سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی اسماعیل زاده مقری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، دانشکده مدیریت و حسابداری
عباس گلی – )کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، دانشکده مدیریت و

چکیده:

موسسات مالی و اعتباری به عنوان یک نهاد مالی غیر بانکی، موسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک ها می باشد. نوع خدمات، درجه آزادی و گستردگی فعالیت آنها در تمام کشورها یکسان نبوده و تابع شرایط و قوانین خاص هر کشور است و می تواند عملکرد بانکها را تحت تاثیرقرار دهد. ما در این پژوهش از طریق پرسشنامه نظرات مشتریان بانک کشاورزی و موسسات اعتباری را به تفکیک جمع آوری کرده و با استفاده از آزمون میانگین ها و آماره T نسبت به بررسی تاثیر متقابل اقدام نمودیم. در نتیجه مشخص شد که تنوع خدمات، نرخ سود پرداختی ، روشهای بازاریابی و دیدگاه مشتریان همگی بر پایداری منابع بانک تاثیر دارد. علاوه بر این در مولفه های نرخ سود پرداختی ، روشهای بازاریابی و دیدگاه مشتریان تفاوت معناداری در میانگین پاسخ ها وجود دارد.