سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه مهدی پورافرا – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
حمید ایران نژاد – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
رضا امیری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر خاک پوش ها و دوره های مختلف آبیاری برروی عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک آفتابگردان آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار درسال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران اجرا گردید فاکتورهای اصلی شامل سه دور آبیاری، ۷ ، ۱۷ و ۱۲ روزه و فاکتورهای فرعی شامل تیمارهای خاکپوش پلی اتیلن کود دامی سطح یک ۸۵۰gr/m2 ، کود دامی سطح دو ۱۷۰۰gr/m2 و کود دامی سطح سه ۲۵۰۰gr/m2 خاکپوش کلش سطح یک ۲۵۰gr/m2 خاکپوش کلش سطح دو ۵۵۰gr/m2 خاکپوش کلش سطح سه ۷۵۰gr/m2 تیمار بدون خاکپوش شاهد بودند. صفات: عملکرد اقتصادی وزن خشک طبق ، قطر بالای ساقه، قطر پایین ساقه کل مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج آزمون تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر دور آبیاری و اثر خاک پوش ها برای صفات عملکرد اقتصادی وزن خشک طبق در سطح یک درصد معنی دار شده است و برای صفات قطر بالای ساقه قطر پایین ساقه این اثرات در سطح پنج درصد معنی دار شده است.