سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش شیخعلی زاده – اعضا هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
عزت ا… احمدی –

چکیده:

حمایت هایاجتماعی خانواده و دوستان می تواند نقش اساسی درحل مشکلات اجتماعی و به تبع آن درتامین سلامت روانی افرادداشته باشد دربسیاری از موارد عدم همکاری خانواده و دوستان به هنگام روبرو شدن با مشکلات زندگیمنجر به فشار روانی شده و تداوم فشار روانی درطولانی مدت برسلامت روانی اسیب رسانده و به اختلال روانی منجر می شود برای اینکه به سلامت روانی فرد لطمه زیادی وارد نشود نیاز به حمایت اجتماعی دارد که بواسطه آن بتواند نقش بازتوانی دوباره را درزندگی ایفا نماید حمایت های اجتماعی به رفتارهایی گفته م یشود که شالوده ارتباطات موفق و رودرو را تشکیل میدهند یا تکنیکی است که از طریق آن افراد می آموزند چگونه آرام باشند و درموقعیت های مختلف اجتماعی به طور مناسب و خوشایندی ارتباط برقرار سازند هارجی و دیگران به نقل ازنجاریان و همکاران ۱۳۷۷ طرح تحقیق از نوع پیمایشی و میدانی است جامعه مورد مطالعه دراین تحقیق دانشجویان شاهد و غیرشاهد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان درنیمسال ۸۶-۸۵ می باشد همه دانشجویان شاهد دانشگاه ۷۵ نفر بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و برای انتخاب دانشجویان غیرشاهد از روش همتاسازی استفاده گردید که از مجموع ۱۵۰ نفر پس از توزیع پرسشنامه ها به علت افت آزمودنی تعداد ۱۳۳ نفر مورد آزمون قرار گرفتند.