سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی خجسته – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن مکانیک سنگ
احمد جعفری – استادیار دانشگاه تهران
شکراله زارع – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

ارزیابی برهمکنش بین فضای زیرزمینی جدید و فضاهای زیرزمینی موجود و ارائه راهکارهایمناسب یکی ازمهمترین موضوعات تونل سازی در نواحی شهری است که توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است دراین مقاله به بررسی تاثیر حفاری تونل خط هفت مترو تهران با فشارهای مختلف جبهه کار برایستگاه خط یک مترو در حوالی میدان محمدیه با استفاده ازمدلسازی عددی و به کمک نرم افزار FLAC 3D پرداخته شده است تونل مترو خط هفت با دستگاه مکانیزه EPB در راستای عمود بر ایستگاه و درفاصله حدود هشت متر پایین تر از کف ایستگاه حفر خواهد شد نگاه ویژه به تاثیر حفاری تونل برسیستم نگهداری ایستگاه می باشد نتایج آنالیز ها نشان میدهد که با پیشروی جبهه کار تونل تغییر ممان خمشی ابتدا در دیواره سمت راست سپس در کف و تاج و نهایتا در دیواره سمت چپ ایستگاه مشاهده میشود.