سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه فریدونیان – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
محمد مرشد –
داریوش سمنانی –
بهزاد رضایی –

چکیده:

دراینتحقیق،تأثیرحضورنانوذراتدیاکسیدتیتانیوم( ۱-۲۰%وزنی)، برمرفلوژی،خواصمکانیکی،الکتریکی،ولتامترچرخهای لایههای نانوالیاف پلی وینیل الکل پوشش داده شده با پلیآنیلین مورد بررسی قرارگرفت.افزایش درصد وزنی نانوذرات،استحکام لایههای پوشش داده شده با پلیآنیلین را افزایش میدهد. باتوجه به نتایج این تحقیق، مقاومت الکتریکی لایههای الیاف پوشش داده شده باپلیآنیلین، به فشار وارد برسطح لایه الیاف، ودرصدوزنی نانوذرات تیتانیوم اکسید وابسته است. بهطور کلی باافزایش فشار وارد بر سطح لایهها و افزایش درصد وزنی نانوذرات، مقاومت الکتریکی لایههای مذکورکاهش می- یابد.نتایج حاصل ازولتامتر چرخهای لایههای مذکور نشان دادکهحضورنانوذراتدیاکسیدتیتانیوم،جریانردکسالکتروشیمیایی راافزایش میدهد،به صورتیکهجریان ردکس الکتروشیمیایی لایه حاوی ۱۵ %وزنی نانوذرات، به طور تقریبی دوبرابرمیزان جریان تولید شده از لایه پوشش داده شده بدون نانوذرات است