سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی شادمان – هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد
احمد اسحاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
حمیدرضا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف این مقاله با توجه به اینکه امروزه بحث اتکا حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی و کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات مطرح است، بررسی تأثیر حسابرسی داخلی بر فرآیند حسابرسی مستقل است. تا با ارائه نقاط مشترک این دو حسابرسی بتوانیم قدمی در جهت کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات داشته باشیم و برجسته نمودن تأثیر حسابرسی داخلی بر فرآیند حسابرسی مستقل، توجه حسابرسان مستقل را به سمت حسابرسی داخلی و ان قسمت از خدمات حسابرسان داخلی در سازمان که می تواند به تسهیل فرآیند حسابرسی مستقل کمک کند، سوق دهیم. نتایج این تحقیق بیانگر این است که حسابرسان داخلی می توانند کمک زیادی به حسابرسان مستقل نمایند. ا ز جمله اینکه با تأثیر گذاری بر مراحل اول و دوم و سوم حسابرسی باعث تسهیل فرآیند حسابرسی مستقل می شوند، حال اگر حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی اتکا نمایند واضح و روشن است که باعث کاهش هزینه حسابرسی مستقل و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات می شوند که هم به نفع صاحبکار و هم به نفع حسابرس است.