سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرام صامت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
علیرضا خالو – استاددانشگاه صنعتی شریف
پنام زرفام – مدرس دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

باتوسعه کاربرد مخلوطهای خاک و سیمان درپروژه های عمرانی و آبخیزداری و درفصول مختلف سال آگاهی از چگونگی مقاومت مخلوط طراحی شده تحت تاثیر حرارت محیط عمل آوری از اهمیت زیادی جهت طراحی درصد سیمان بهینه برخوردار است دراین تحقیق پس ازتهیه نمونه خاک از حوضه بالا دست سد کرخه دراستان خوزستان آزمایشهای فیزیکی شیمیایی و تراکم خاک انجام شد نمونه های استوانها ی مخلوط خاک و سیمان با ۸ و ۱۰ و ۱۲ درصد سیمان نسبت به وزن خشک خاک تحت رطوبت بهینه مخلوط ساخته شد نمونه ها در ۲ شرایط عمل آوری دردمای ۲۷ و ۴۰ درجه سانتیگراد و یک شرایط رطوبتی نگهداری شدند نتایج آزمایش ها نشان داد که تاثیر حرارت برافزایش مقاومت فشاری همه نمونه ها بسیار قابل توجه بوده است.