سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا وکیلی فرد – عضو هیئت علمی و مدیرگروه حسابداری واحد علوم و تحقیقات تهران
عبدالمجید دهقان – دانشجوی دکتری مدیریت مالی

چکیده:

پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی تاثیر سیکلهای بیوریتمیک سرمایه گذاران برترکیب پرتفوی سبد سرمایه گذاری آنان در بورس اوراق بهادار تهران می باشد حالات متفاوت سرمایه گذاران در برهه های زمانی مختلف ترکیب پرتفوی آنان را از منظر تعداد نوع چینش و میزان تغییرات در پیوستار زمان متاثر میسازد دراین پژوهش منحنیهای بیوریتمیک که حالات افراد سرمایه گذاران را از سه جنبه احساسی ذهنی و فیزیکی مورد تحلیل قرارمیدهد به عنوان متغیر مستقل و ترکیب پرتفوی سرمایه گذاران به عنوان متغیروابسته درنظر گرفته شدهاست از نظر نگارندگان بهدلیل اهمیت ادراکات درونی سرمایه گذاران و یافته هیا علم بیوریتم به عنوان پشتوانه علمی این ادراکات روانشناختی لازم است تاثیر این سیکلها برترکیب سبد سرمایه گذاران مورد بررس ی و تحلیل قرارگیرد. با توجه به اینکه لازمه شناخت مدلهای رفتاری سرمایه گذاران در تصمیم گیری های آنها آگاهی از فاکتورهای روانشناختی و تاثیرات این عوامل بررفتار و نحوه عملکرد آنها می باشد لازم است پژوهشگران به این حوزه توجه ویژه ای را اختصاص دهند چرا که شناخت از سیستمهای رفتاری سرمایه گذاران و سوگیری های رتفاری آنان موجبات رشد و توسعه بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کوشر را فراهم می آورد.