سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صدیقه السادات شرفی – کارشناس ارشد باغبانی
جعفر محمدی – استادیار علوم باغبانی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مریم داغستانی – استادیار علوم باغبانی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

انگور فرنگی قرمز دارای مصارف زینتی، خوراکی ودارویی است. این تحقیق در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۸ به منظور بررسی رفع رکود و کاهش دوره جوانه زنی بذور انگور فرنگی قرمز انجام شد. از آنجاییکه ازدیاد این گیاه با بذر بسیار مشکل است و تا به حال تحقیقات اساسی صورت نگرفته و نتایج تحقیقات کاربردی نبوده است. در این راستا آزمایشی جهت بررسی جوانه زنی بصورت فاکتوریل با دو فاکتور ، اسید سولفوریک در سه سطح زمانی ( ۰، ۲، ۴ دقیقه) و فاکتور اسید جیبرالیک در سه سطح غلظتی (۰، ۳۰۰، ۶۰۰ میلی گرم در لیتر) بر پایه طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه ابهر به اجرا در آمد. بذور انگور فرنگی در پتری دیش های استریل در معرض تیمارها قرار گرفتند. در این آزمایش صفاتی مانند درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اثر اسید سولفوریک در مدت ۲ دقیقه بر صفت طول ساقه چه در سطح ۵% معنی دار شد. اثر اسید جیبرا لیک در غلظت ۳۰۰ میلی گرم در لیتر بر صفت طول ساقه چه در سطح ۵% معنی دارشد، بکارگیری هر دو فاکتور موجب افزایش درصد جوانه زنی و ایجاد اختلاف معنی دار در سطح ۱% شدند. اما اثر متقابل دو ترکیب فوق بر هیچکدام از صفات معنی دار نشد و در افزایش درصد جوانه زنی آنچنان موثر نبود.