سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدیقه السادات شرفی – کارشناس ارشد باغبانی
سیدامید شرفی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

انگورفرنگی قرمز دارای مصارف زینتی خوراکی و دارویی است این تحقیق درسال ۱۳۸۷-۸۸ به منظوربررسی رفع رکود وکاهش دوره جوانه زنی بذورانگورفرعی قرمز انجام شد از انجایی که ازدیاد این گیاه با بذر بسیارمشکل است و تابه حال تحقیقات اساسی صورتنگرفته ونتایج تحققات کاربردی نبوده است دراین راستا آزمایشی جهت بررسی جوانه زنی بصورت فاکتوریل با دو فاکتور اسید سولفوریک درسه سطح زمانی ۰و۲و۴ دقیقه و فاکتوراسید جیبرالیک درسه سطح غلظتی ۰و۳۰۰و۶۰۰ میلی گرم درلیتر برپایه طرح کاملا تصادفی درچهارتکرار درآزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه ابهر به اجرا درآمد بذورانگورفرنگی درپتری دیش های استریل درمعرض تیمارها قرارگرفتند دراین آزمایش صفاتی مانند درصدجوانه زنی طول ریشه چه طول ساقه چه ارزیابی شد نتایج نشان داد که اثراسید سولفوریک درمدت ۲ دقیقه برصفت طول ساقه چه درسطح ۵ درصد معنی دار شد اثراسید جیبرالیک درغلظت ۳۰۰ میلی گرم درلیتر برصفت طول ساقه چه درسطح ۵درصد معنی دار شد بکارگیری هردو فاکتور موجب افزایش درصد جوانه زنی و ایجاد اختلاف معنی دار درسطح یکدرصد شدند.