سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

دامون امامی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جهانی شدنبه عنوان پدیده ای نوظهور، تاثیر مستقیم روی مسائل مختلف امنیتی، در ابعاد منطقه ای و بین المللی،می گذارد . سوالات جدید فراوانی در این حوزه مطرح شده و ذهن صاحب نظران علوم مختلف را به خود مشغول ساخته. بسیاری از این سوال ها حول مزایا و معا یب جهانی سازی و نحوه درک درست و مواجهه با آن است. از آنجا که مناطق مختلف جهان ویژگی های متفاوت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند، پاسخ به جهانی ش دن در این مناطق تفاوت های فاحش با یکدیگر دارد . این امر، لزوم بررسی آثار و عواقب جهانی شدنرا در منطقه ی خلیج فارس، که دارای ویژگی های منحصر به فردی در جهان است، آشکار می کند . ما در این مقاله، تاثیر جهانی شدن بر امنیت منطقه ی خلیج فارس را، با استفاده از تکنیک های ارائه شده در علوم شناختی، بررسی خواهیم کرد . نیز به این سوال که آیا همسو شدن بی پروا با موج جهانی سازی، یگانه راه فائق آمدن به مشکلات امنیتی خلیج فارس است یا نه، با ارائه ی مثالی پرداخته خواهد شد . نقشه ی شناختی فازی، به عنوان ابزاری توانمند در مدل سازی شرایط امنیتی منطقه، برای پاسخ به پرسش های بالا مورد استفاده قرار می گیرد