سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابراهیم عباسی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
بهروز ابراهیم زاده رحیملو – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی تاثیر جریان نقد بر سطح سرمایه گذاری در شرکت ها است. یکصد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های ۱۳۸۱-۸۷ مورد مطالعه قرار گرفت. سال ۱۳۸۵ ، سال مبنا است. در این مقاله تاثیر چهار متغیر مرتبط با جریان نقد عملیاتی، تامین مالی و سرمایه گذاری را بر سطح سرمایه گذاری بررسی شد. این متغیرها درآمدهای عملیاتی، سود عملیاتی،نسبت بدهی و تغییر در دارایی ثابت مشهود م یباشند. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که جریان نقد، درآمد عملیاتی گذشته، سود عملیاتی، نسبت بدهی و دارایی ثابت مشهود تاثیر مثبت و معناداری برسطح سرمایه گذاری شرکت ها دارند اما درآمد عملیاتی آینده بر سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر معناداری ندارد