سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا کبیری سامانی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درتحقیق حاضر به مطالعه آزمایشگاهی اثرلایه سپری برابشستگی موضعی درشرایط جریان غیردائمی پرداخته شده است آزمایشات باهیدروگراف های مختلف ترتیب داده شد این ازمایشها درکانالی به طول ۸/۵ متر و مقطع مستطیلی به عرض ۰/۴۰۵ متر انجام گرفت از سه پایه استوانه ای به قطر های ۴۲ و ۳۳ و ۲۲ میلی متر استفاده شده است به منظور اعمال جریان غیردائمی تغییرات دبی دربازه های زمانی ۳ دقیقه و به شکل پله ای اعمال گردید بررسی ها نشان میدهد که درهیدروگراف های مثلثی و بسترهای پوشیده شده با لایه نازکی از ذرات سپر عمق فرسایش مستقل از شکل هیدروگراف است و از سویی دیگر افزایش زمان پایه هیدروگراف تاثیر ناچیزی برپیشروی ناحیه فرسایش درجلو پایه دارد.