سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحیده مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار

چکیده:

بهدلایل اقتصادی و ژئوتکنیکی پایه های ردیفی درطراحی پلها بیش ازپیش گسترش یافته است فرایند آبشستگی درحضور ردیف پایه تحت تاثیر مکانیزم هایی است که این پدیده رادراین نوع پایه ها نسبت به تک پایه پیچیده ترمی کند تفاوت موجود موجب تغییر عمق و گسترش ابشستگی دراطراف ردیف پایه ها میگردد با توجه به اینکه غیردائمی بودن جریان دررودخانه های طبیعی برساختار جریان و رفتار ذرات رسوب موثر است و نیز بیشترین خسارات وارده برپل ها دراثرآبشستگی موضعی درشرایط سیلاب رخ میدهد دراین مطالعه با استفاده از مدل فیزیکی به بررسی تاثیر شرایط جریان غیردائمی برعمق بیشینه آبشستگی موضعی درردیف پایه استوانه ای پرداخته شده است نتایج نشان داد عمق بیشینه آبشستگی درشرایط جریان غیردائمی نسبت به جریان دائمی کمتر است و با افزایش دبی پیک تفاوت میان عمق بیشینه آبشستگی دراین دو حالت افزایش م ییابد.