سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی خیرالدین – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
حسین پروینی ثانی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

در سازههای بتنی تغییر مقطع ستونهای گوشه و کناری، به سمت وجه بیرونی ساختمان انجام میشود. در این مقاله سعی بر مطالعه تاثیر۸ و ۱۲ طبقه با طول دهانه انتهائی مدل شدهاند. ،۵ ، جابجائی محور مرکزی در ستونهای کناری و گوشه است. بدین منظور ساختمانهای ۳ نتایج نشان میدهند که با افزایش تعداد طبقات، و یا کاهش طول دهانه آخر درصد افزایش زمان تناوب اول، حداکثر دریفت طبقات و نسبت ظرفیت ستونها با اعمال خروج از مرکزیت به سازه اصلی افزایش مییابد. بنابراین در ساختمانهای بلند مرتبه نمیتوان از اثر جابجایی محور مرکزی ستونها صرفنظر کرد.