سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم گنجی مقدم – عضو هیئت علمی (مربی پژوهشی) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ر
شهره نیکخواه – عضو هیئت علمی (استادیار) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

این پژوه ش با هد ف افزای ش عمرانبا ری و حفظ کیفی ت میوه انا ر در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام گردید. میو ه ها ی انا ر واریته شیشه کعب پس از برداشت از یک ی از باغا ت تجارت ی بجستا ن ب ه آزمایشگاه منتقل و پس از تیمار بهمدت ۴ ماه در انبار سرد نگهداری شدند . طرح آمار ی، آزمایش فاکتوریل در قال ب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار بود . فاکتورها عبارت از بسته بندی در دو سطح (معمولی و شرینک )، تیمار گرمادرمانی در ۴ سط ح (هوای گرم ۴۵ درجه سانتیگراد به مدت ۲۵ دقیقه / هوای گرم ۵۱ درجه سانتیگراد به مدت ۲۵ دقیق ه / آب گرم ۵۵ درجه س انتیگراد به مدت ۲ دقیق ه / آب گرم ۶۵ درج ه سانتیگراد مدت ۲ دقیق ه / شاهد بدون تیمار ) و زمان نمونه بردار ی از انبار سرد در چهار سطح ( صفر ۳۰ ۶۰ ۹۰ و ۱۲۰ روز پس از تیمار بودند. نتایج نشان داد که میوه های غوطه ور شده در آب گرم ۵۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲ دقیقه در مقایسه با سایر تیمارها از کمترین میزان پوسیدگی برخوردار بودند . نتایج همچنین نشان داد که با افزایش مدت زمان نگهداری، میزان کاهش وزن و پوسیدگی میوه افزایش یافت . درصد کاهش وزن در میوه هایی که پس از تیمار گرما به صورت شرینک بسته بندی شدند، نسبت به روش بسته بندی معمولی کمتر بود