سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین نظامی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی
میلاد ایزدخواه – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی آلی( ورمی کمپوست) کودهای شمیایی ،دامی و تلفیقی بر روی عملکرد کمی و کیفی وعملکرد گل بابونه آلمانی این مطالعه صورت پذیرفت . این بررسی در قالب دو آزمایش جداگانه که آزمایش اول به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و چهار تیمار کود شیمیایی و دامی به مقدار ۱/۵ تن در هکتارو تلفیقی از کودهای شیمیایی و دامی و شاهد (بدون کود) و آزمایش دوم به صورت فا ت کوریل دو عاملی شامل کود زیستی ، باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در دو سطح (عدم تلقیح و تلقیح بابذر)و ورمی کمپوست در سه سطح( ۰و ۵و ۱۰ ) تن در هکتار در قالب طرح پایه بلوک تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کود بر عملکرد کمی و کیفی تاثیر معنی داری داشته است به طوری که کود تلفیقی بر عملکرد گل در ۵۰ درصد گلدهی و ۱۰۰ درصد گلدهی ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بیشترین تاثیر و عدم استفاده از کود کمترین مقدار را در بین تیمار های کودی در برداشت همچنین نتایج بررسی ها نشان داد که اثر ورمی کم و پست و باکتری بر عملکرد گل ، درصد اسانس در سطح ۱ درصد معنی دار بود همچنین بیشترین عملکرد گل ، درصد اسانس وعملکرد اسانس با کاربرد ۱۰ تن ورمی کمپوست به دست آمد .