سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هدا بهبودی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تیمارهای مختلف شکست خواب و تحریک صفات جوانه زنی بذر ژنوتیپ MLC37 گیاه عدس صورت گرفته است. این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه طی سالهای زراعی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ صورت گرفته است. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل اسید سولفوریک، سرما، ساییدگی با کاغذ سمباده و ایجاد شکاف همراه با نیترات پتاسیم ۰/۲ درصد بوده است. بذرهای تیمار شده و شاهد بر روی صفحات کاغذ صافی مرطوب در دمای ۴±۲۴ درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار گرفتند و درصد سرعت جوانه زنی بذرها با استفاده از آزمون جرمی- جی محاسبه و با تجزیه واریانس و ازمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از میان تیمارهای مورد آژمایش، تیمار ساییدگی با کاغذ سمباده موثرترین تیمار د رشکست خواب و تحریک صفات جوانه زنی بذر ژنوتیپ MLC37 عدس شناخته گردید، به طوریکه میزان درصد و سرعت جوانه زنی بذر را از ۹ درصد به ۷۶ درصد افزایش می دهد.