سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سولماز صادق پور – کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژو
حسین اصغرپور – استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز
فیروز فلاحی – استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز

چکیده:

معضل آلودگی هوا در جوامع شهری، منجر به تصویب و اجرای طرحهایی از جمله طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران و تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۳۸۶ شده است. با توجه به اینکه ۷۰ درصد آلودگی هوای کلان شهرها مربوط به منابع متحرک است، نقش ناوگان حمل و نقل در زمینه انتشار آلایندهها، بیشازپیش اهمیت پیدا میکند. فنآوری پائین بکار رفته در تولید خودروهای داخل و حضور خودروهای فاقد استاندارد از جمله عوامل اصلی انتشار آلودگی در حملونقل جادهای است و همین امر ضرورت ارتقای فناوری ناوگان حملونقل را در جهت کنترل آلودگی نشان میدهد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر خروج خودروهای فرسوده و تولید خودروهای با فنآوریCNGبه عنوان عوامل ارتقای سطح فناوری ناوگان حملونقل) روی انتشار آلایندهها در زیربخش جادهای پرداخته خواهد شد. بدین منظور ابتدا توابع تقاضای بنزین و نفتگاز در زیربخش جادهای طی دوره۱۳۸۶-۱۳۴۷ طبق الگویARDL تخمین زده شد. سپس با استفاده از تکنیک شبیهسازی تاثیر خروج خودروهای فرسوده نفتگازسوز و تولید خودروهایCNG سوز روی شدت انتشار آلایندهها بررسی شده و طی برنامه پنجم توسعه پیشبینی خواهد شد