سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – دانشگاه پیام نورکرمانشاه
پیمان اکبری – مسئول مکاتبات
رضا رستمی – دانشگاه پیام نورهرسین
اکبر ویسمرادی –

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان دررابطه بین رهبری تحول گرا و تعهدسازمانی درکارکنان دانشگاه های پیام نوراستان کرمانشاه است جامعه آماری این پژوهش شامل ۴۷۰نفر ازکارکنان این دانشگاه است که از بین آنها ۲۱۰ نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان برای یک دوره ۶ماه دوم سال ۹۰ انتخاب شدند جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه ها یتوانمندسازی اسپریتزر و میشرا رهبری تحول گرا رافرتی و گریفین و تعهدسازمانی می یر و آلن استفاده شد روایی پرسشنامه ها توسط جمعی از اساتید دانشگاهی مورد تایید قرارگرفت پایایی آنها نیز با محاسبه ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه اول ۰/۹۲ و برای پرسشنامه دوم ۰/۹۵ و برای پرسشنامه سوم ۰/۹۳ بدست آمد. با استفاده ازنرم افزارهای spss,amos و ازمونهای کولموگروف – اسمیرنوف تک نمونه ای و ازمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. همچنین این تحقیق مبتنی بررویکرد مدلسازی معادلات ساختاری است نتایج بدست آمده ازازمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن و نیز براوردهای استاندارد مدل معادله ساختاری نشان داد که رهبری تحول گرا هم برروی توانمندسازی و هم برروی تعهدسازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.