سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

منوچهر منطقی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مرتضی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
حسین خسروپور –

چکیده:

تحقیق حاضربا هدف بررسی تاثیر توانمندسازی برروی عادات خلاقیت فردی کارکنان درسازمان صنایع هوایی کشور صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق کارکنان کارشناسان و مدیران سازمان صنایع هوایی کشور می باشند که با استفاده ازفرمول کرجسی و مورگان ۱۳۵نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند جهت تحلیل داده های تحقیق ازروشهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید نتایج تحقیق نشان میدهد که بین ابعاد توانمندسازی و عادات خلاق فردی کارکنان همبستگی قوی و مستقیمی وجود دارد همچنین سهممتغیرها و ابعاد توانمندسازی درپیش بینی و تغییرات عادات خلاق کارکنان حدود ۸۲درصد می باشد.