سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا خانی جزنی – دانشیار،دانشکده سلامت،ایمنی و محیط زیست
مهناز صارمی – استادیار،دانشکده سلامت،ایمنی و محیط زیست
امیر کاوسی – استادیار گروه علوم پایه،دانشکده سلامت و ایمنی و محیط زیست
هادی شیرزاد – رئیس پژوهشکده صنعتی رشد ناجا

چکیده:

دراین مطالعه عملکرد ۲۵۰نفر ازافسران پلیس با توجه به تاثیر توام آلودگی هوا و صدای محیطی مورد ارزیابی قرارگرفت شاخصهای سنجش عملکرد احساس خستگی و میزان خطا درنظر گرفته شد اطلاعات بصورت میدانی و با استفاده ازپرسشنامه جمع آوری گردید و مواجهه افراد به ترتیب ازطریق ایستگاه های سنجش آلاینده هوا و صداسنج اندازه گیری شد نتایج حاصل ازتحلیل رگرسیون چندمتغیره و تی تست نشان داد صدا با افزایش خستگی جسمانی و روانی ذرات معلق با خستگی عمومی دی اکسید نیتروژن با کاهش انگیزه و منوکسید کربن و دی اکسید گوگرد با افزایش خستگی روانی روابط مثبت و معناداری دارندp≤۰/۰۵