سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منا خطیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی عل

چکیده:

تکثیر گیاهان زینتی یکی از مهمترین کاربردهای کشت بافت محسوب می‌شود و این صنعت درطی سالیان اخیر درحال گسترش بوده است. گیاه ‘Philodendron x ‘Moonlight نیز یکی از گیاهان زینتی است که به دلیل برگ‌های زیبا و زینتی خود از نظر اقتصادی اهمیت زیادی برای گلکاران دارد. با توجه به گرایش زیاد گلکاران و بهره اقتصادی مناسب گیاه فیلودندرون، انجام تحقیقی که غلظت ‌هورمون روی پرآوری شاخساره فیلودندرون در شرایط درون‌شیشه‌ای را مشخص نماید ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس آزمایشی جهت بررسی ریزازدیادی گیاه فیلودندرون با استفاده از جوانه‌جانبی و انتهایی در محیط‌کشت MS انجام شد. در این پژوهش اثر غلظت‌های مختلف BA و NAA بر روی متغیرهای تعداد جوانه، طول جوانه و تعداد برگ بعد از ۴ هفته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان داد که در جوانه ‌انتهایی، بیشترین تعداد جوانه و برگ در محیط‌کشت MS حاوی ۲ میلی‌گرم ‌در ‌لیتر BA و ۰/۵ میلی‌گرم ‌در ‌لیتر NAA بدست آمد و برای طول شاخساره در محیط‌ کشت MS حاوی ۲‌ میلی‌گرم‌ در ‌لیتر BA و ۰/۲۵ میلی‌گرم‌ در ‌لیتر NAA بدست آمد و بهترین نتیجه برای جوانه جانبی نیز در محیط‌‌کشت MS حاوی ۴‌‌ میلی‌گرم ‌در ‌لیتر BA و ۱ میلی‌گرم ‌در ‌لیتر NAA بدست آمد.