سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نفیسه ملاکریمی – کارشناسی ارشد باغبانی
محسن کافی – دانشیار و استاددانشگاه تهران
سپیده کلاته جاری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

گیاهان به طور اجتناب ناپذیری به خاطر غیرمتحرک بودن شان تحت تاثیر تنشهای محیطی مختلف شامل تنشهای مکانیکی قرارمیگیرند امواج صوتی به عنوان یک فرم خاص از تنش متناوب اثرآشکاری بررشد گیاه دارد این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تنش صوتی برفاکتورهای کمی درشرایط درون شیشه ای انجام پذیرفت پس ازانجام تیمار ضدعفونی تک گره ها درمحیط کشت MS بدون موادتنظیم کننده رشدکشت گردید دوهفته پس ازکشت ریزنمونه ها به مدت یک ماه و هرروز به مدت یک ساعت تحت تاثیر تیمارهای مختلف صوتی با سه فرکانس ۵۰۰و۱۰۰۰و۱۵۰۰ هرتز و شدت ۱۰۰ دسی بل قرارگرفتند پس ازاتمام زمان تیمار فاکتورهایی کمی چون میزان قند و پروتئین محلول اندازه گیری گردید نتایج آزمایش تفاوت قابل ملاحظه ای اختلاف درسطح ۱درصد را درفاکتورهای اندازهگیری شده بین گروه های تیمار شده و شاهد نشان داد بنابرنتایج بدست آمده بیشترین مقادیر درگروه تیمار شده با فرکانس ۱۰۰۰ هرتز به دست آمد هرچند تفاوت معنی داری بین این گروه و گروه تیمار شده با فرکانس ۱۵۰۰ هرتز مشاهده نشد کمترین مقادیر درشاهد مشاهده گردید.