سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ملیحه جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
صدیقه جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا هادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس شیراز

چکیده:

شوری یک مشکل درحال توسعه درخاکهای کشاورزی است به منظور بررسی تاثیر تنش شوری ناشی ازکلرید سدیم برروی میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز ریشه و سنجش میزان سدیم ریشه گیاه تریتیکاله درکشت گلخانه ای پژوهشی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد درسال ۱۳۸۹ بصورت یک طرح کاملا تصادفی با سه تکرار درشرایط گلخانه ای دما ۲۵ درجه سانتیگراد رطوبت نسبی ۳۵درصد فتوپریود ۱۶ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی صورت گرفت نشاهای گیاهی یک هفته بعد ازکاشت بذوردرخاک با سطوح مختلف تنش شوری شامل ۰و۵۰و۱۰۰و۱۵۰ میل یمولارکلرید سدیم تیمار شدند اعمال تنش به مدت ۵ هفته صورت گرفت پس از ۵ هفته اعمال تنش برخی ازپارامترهای فیزیولوژیکی شامل میزان فعالت آنزیم پراکسیداز ریشه و میزان سدیم ریشه مورد سنجش قرارگرفت داده های حاصلبا استفاده از نرم افزار SPSS16 موردتحلیل آماری قرارگرفت و مقایسه میانگین داده ها با استفاده ازآزمون توکی درسطح احتمال ۰/۰۵ انجام شد و نمودارها با استفاده ازنرم افزار EXCEL ترسیم شد نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش تنش شوری به طور معنی داری میزان فعالیت انزیم پراکسیداز ریشه و میزان سدیم ریشه افزایش یافت