سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
ملیحه جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهرداد لاهوتی – استاددانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

شوری یک مشکل درحال توسعه درخاکهای کشاورزی است به منظور بررسی تاثیر تنش شوری ناشی ازکلرید سدیم برروی سنجش میزان سدیم ریشه و عدد کلروفیل متر برگ گیاه جو درکشت گلخانه ای پژوهشی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد درسال ۱۳۸۹ بصورت یک طرح کاملا تصادفی با سه تکرار درشرایط گلخانه ای دما ۲۵ درجه سانتیگراد رطوبت نسبی ۳۵درصد فتوپریود ۱۶ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی صورت گرفت نشاهای گیاهی یک هفته بعد ازکاشت بذوردرخاک با سطوح مختلف تنش شوری شامل ۰و۵۰و۱۰۰و۱۵۰ میل یمولارکلرید سدیم تیمار شدند اعمال تنش به مدت ۵ هفته صورت گرفت پس از ۵ هفته اعمال تنش برخی ازپارامترهای فیزیولوژیکی شامل میزان سدیم ریشه و عدد کلروفیل متر برگ مورد سنجش قرارگرفت داده های حاصلبا استفاده از نرم افزار SPSS16 موردتحلیل آماری قرارگرفت و مقایسه میانگین داده ها با استفاده ازآزمون توکی درسطح احتمال ۰/۰۵ انام شد و نموددارها با استفاده ازنرم افزار EXCEL ترسیم شد نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش تنش شوری به طور معنی داری میزان سدیم ریشه افزایش یافت