سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عظیمه عباسی – دبیر زیست شناسی
محمدرضا هادی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
مجید فروهر – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

شورشدن خاک ها در مناطق خشک و نیمه خشک یک معضل جدی برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع خاک و آب می باشد ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش های زیست محیطی عامل مهمی در انتخاب آن ها برای کشت در شرایط مختلف می باشد درهمین راستا و به منظور بررسی عکس العمل دو رقم سیب زمینی شیرین ایرانی به تنشهای شوری میزان ازت که دراین تحقیق به عنوان نماینده پروتئین در نظر گرفته شد و غلظت پرولین نیز در همین راستا در واکنش به شوری سنجیده شد نتایج نشان داد که با افزایش شوری NaCl مقدار غلظت پروتئین در سیب زمینی شیرین ایرانی در هر رقم قرمز افزایش و رقم سفید کاهش را نشان داد مقدار پرولین با افزایش شوری در هر دو رقم سیب زمینی شیرین ایرانی سفید و سیب زمینی شیرین ایرانی قرمز افزایش یافته است.