سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه تهران
هادی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه تهران

چکیده:

اشنان (Seidlitzia rosmarinus) د رمناطق شور انتشار می یابد و از جمله گیاهان بارز شوره زارهای کشور محسوب شده که حتی شوری بالای ۴۰ میلی موس را نیز به راحتی تحمل می کند. این درختچه از لحاظ حفاظت خاک، مخصوصا د رنواحی شور و قلیایی، نقش تعیین کننده ای ایفا میکند. به استناد گزارش (BaghestaniMaybodi -1996) بذور تولیدی گیاه اشنان واجد قوه نامیه کافی و سرعت بالا د رجوانه زنی است، به طوری که در دمای ۲۲ درجه سانتی گراد بعد از ۱۶ ساعت کشت جوانه میزند. این ویژگی از خصوصیات مثبت در زادآوری آن محسوب م یگردد. زیرا از ریزش ها جوی اسفند ماه و اوایل فروردین ماه جهت سبز شدن و استقرار در عرصه حداکثر استفاده به عمل می آورد با مطالعه تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بر اشنان نشان داد که پتانسیل منفی آب، نوع نمک ایجاد کننده پتانسیل منفی و ژنوتیپ بر درصد و سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه به طور معنی داری اثر منفی داردو با کاهش پتانسیل آب، درصد و سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه به طور معنی داری اثر منفی دارد و باکاهش پتانسیل آب، درصد و سرعت جوانه زنی کاهش می یابد و اثر ان بر درصد جوانه زنی بیشتر از سرعت جوانه زنی است. کاهش درصد جوانی زنی در اثر شوری می تواند مربوط به افزایش فشار اسمزی محلول و در نتیجه عدم جذب آب کافی به منظور جوانه زنی باشد. از طرف دیگر نفوذ (Na و Cl) به داخل بافت بذری باعث اختلال در متابولیسم سلولها به ویژه فعالیت غشاهای سلولی و درنتیجه افزایش میزان نشت مواد درون سلولی به خارج می شود. (Keiffe .1997 و Ungar)