سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید مرتضی زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران ا
ناصر عالم زاده انصاری – دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شوری یکی از مهم ترین مشکلات مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا و عامل بسیار مهمی در محدود کردن رشد گیاهان بخصوص در گونه های حساس به شوری محسوب می شود. از این روی یافتن گیاهانی مقاوم به شوری می تواند راهی مناسب در جهت افزایش بهره وری از آب های شور باشد. با توجه به وجود شوری در منطفه خوزستان، پژوهشی بمنظور بررسی اثرات نمک های مختلف با سطوح شوری متفاوت بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه ی لوبیا چشم بلبلی (رقم پرستو) جهت دست یابی به راه های احتمالی برای افزایش جوانه زنی آن در خاک های شور انجام شد. این آزمایش بصورت طرح فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. به همین منظور اثرات نمک های NaCO3 و NaHCO3 و CaCl2 و NaCl ( با غلظت های ۲ و ۴ و ۶ و ۸ دسی زیمنس بر متر) و آب مقطر به عنوان شاهد بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر و همچنین طول، وزن تر و خشک گیاهچه های لوبیا بررسی گردید. نتایج نشان داد: هر چند همه شاخص های رشد با افزایش میزان نمک عمدتا کاهش پیدا می کند (۵%>p) ولی بذر لوبیا می تواند میزان نمک های مذکور(به استثنای NaHCO3) را تا غلظت ۸ دسی زیمنس بر متر تحمل نماید. با توجه به مولفه های جوانه زنی رشد ریشه چه و ساقه چه می توان چنین نتیجه گرفت که رقم لوبیای چشم بلبلی دارای حساسیت به شوری می باشد. بنابراین توصیه می شود که در مزارع این مناطق قبل از کشت لوبیای چشم بلبلی آزمون خاک جهت تعیین شوری خاک انجام گیرد.