سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عظیمه عباسی – دبیر زیست شناسی
محمدرضا هادی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
مجید فروهر – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

شورشدن خاک ها در مناطق خشک و نیمه خشک یک معضل جدی برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع خاک و آب می باشد ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش های زیست محیطی عامل مهمی در انتخاب آن ها برای کشت در شرایط مختلف می باشد درهمین راستا و به منظور بررسی عکس العمل دو رقم سیب زمینی شیرین ایرانی سفید و قرمز به تنش شوری انجام شد طول دوره کشت ۴۵ روز درنظرگرفته شد نتایج نشان داد که با افزایش شوری مقدار غلظت سدیم در سیب زمینی شیرین ایرانی در هر دو رقم قرمز و سفید در اندام هوایی در تمام غلظت ها افزایش نشان داد درصورتی که غلظت پتاسیم با افزایش شوری در اندام هوایی کاهش نشان داد میزان کلسیم در اندام هوایی با افزایش شوری درNaCl افزایش را نشانداد