سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سوسن جوادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
لطیفه پوراکبر – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
فاطمه رحمانی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

شوری یکی از مهمترین تنشهای غیرزنده abiotic بوده و عامل اصلی محدودکننده رشد و محصول دهی گیاهان در بسیاری از واریته های زراعی محسوب می شود بنابراین افزایش شوری خاک موضوعی است که اهمیت آن روز به روز افزون تر می گردد ذرت غذای اصلی و گیاه زراعی اقتصادی است که به عنوان گیاه حساس به شوری شناخته شده است دراین آزمایش برخی از پاسخهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه ذرت Zea mays cv.704 تحت تنش شوری مورد ارزیابی قرارگرفت بدین منظور گیاهان ۲۱ روزه ذرت به مدت ۸ روز در معرض غلظت NaCl 100 m M قرار گرفتند و آنالیزهای رشد میزان آب نسبی برگ RWC میزان رنگیزه ها کاروتنوئیدها و سطح برگ دراین گیاه اندازه گیری شد نتایج نشان داد که با اعمال تنش شوری رشد اندام هوایی و ساقه وزن تر و محتوای آب نسبی برگ RWC به میزان چشمگیری کاهش می یابد در حالیکه میزان رنگیزه های فتوسنتزی و وزن خشک در این گیاه افزایش می یابد.