سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ریحانه حدادسبزوار – دانشجوی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مجید رحیمی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و مصرف کود بیولوژیک سودوموناس بر روی جوانه زنی و بنیه بذر تولیدی کلزا، آزمایشی در سال ۹۸۳۱ در آزمایشگاه دانشگاه آزاد بجنورد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی صورت گرفت. بذور تولیدی از یک طرحتحقیقاتی که در سال زراعی ۹۸۳۱ ۹۸۳۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ) ایستگاه طرق مشهد( اجرا -شده بود، صورت گرفت. آزمایش اولیه روی بذور شش رقم کلزا در چهار سطح مصرف کود بیولوژیک سودوموناس شامل: شاهد )بدون ۹۶۱ در دو سطح تنش و عدم تنش خشکی با سه تکرار مورد + سودوموناس(، سودوموناس ۹۰۳ ، سودوموناس ۹۶۱ و سودوموناس ۹۰۳آزمایش قرار گرفته بود. این تحقیق که بصورت آزمایشگاهی دنبال میشود اثر تیمارهای اعمال شده )تنش خشکی و سودوموناس( بربنیه بذر یک رقم به نام رقم هایولا ۰۰۹ مورد مطالعه قرار می گیرد . سرعت جوانه زنی در تیماری که سودوموناس مصرف نشده در گیاه مادری با تنش مواجه بوده، ۵% درصد کمتر از تیماری که سودوموناس مصرف نکرده ولی گیاه مادری با تنش خشکی مواجه بودهاست. در واقع تنش خشکی در گیاه مادری موجب کاهش سرعت جوانه زنی بذور حاصله گشته است. مصرف همزمان سودوموناس ۹۰۳و ۹۶۱ در هر دو حالت تنش گیاه مادری و عدم تنش گیاه مادری، مصرف سودوموناس ۹۰۳ در حالت تنش گیاه مادری و مصرف سودوموناس ۹۶۱ در حالتی که گیاه مادری با تنش خشکی مواجه نبوده، بالاترین سرعت جوانه زنی را داشته اند . در شرایط تنش،سودوموناس ۹۰۳ توانسته یکنواختی جوانه زنی را به میزان ۸۳ درصد افزایش دهد. و نهایتا به این نتیجه میرسیم که در شرایطگرمسیری آب و هوایی ایران که گیاه زراعی کلزا با تنش خشکی مواجه هست، مصرف کود بیولوژیک سودوموناس تاثیر بسزایی در بنیه بذور حاصله و در نتیجه بهبود جوانه زنی و استقرار گیاه بعدی را خواهد داشت