سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیرین نیکو – دانشجویکارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحدمهاباد
محمود پوریوسف – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی
عبداله حسن زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نبات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

یکی از عوامل مهمی که در بیشتر نقاط جهان تولیدات کشاورزی را موردتهدید قرارمیدهد مسئله خشکی می باشد از این رو معرفی ژنوتیپ های جدیددر گیاهان زراعی از جمله شبدر که بتوانند دراین شرایط رشد کنند و ازعملکرد اقتصادی قابل توجهی نیز برخوردار باشند از اهداف محققین و دست اندرکاران کشاورزی می باشد دراین راستا به منظور بررسی اثر تنش خشکی برصفات مورفولوژیک گیاه علوفه ای شبدر Trifolium آزمایشی در سال ۸۹ درمزرعه تحقیقات کشاورزی ساعتلوی ارومیه انجام پذیرفت برای مقایسه آماری در مزرعه از طرح آماری کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد فاکتور اصلی را تیمار آبیاری در دو سطح نرمال و تنش و فاکتور فرعی را ۱۷ گونه و رقم شبدر یکساله تشکیل دادند ژنوتیپ های شبدر در مزرعه از لحاظ صفاتی نظیر وزن تر گل، برگ، ساقه ، ارتفاع ساقه در زمان ۵۰% گلدهی و عملکرد علوفه تر مورد بررسی قرار گرفتند.