سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
سحر باصرکوچه باغ – دانشجوی دکتری زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی برعملکرد و اجزای عملکرد ۳ رقم گلرنگ بهاره آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۴ بصورت فاکتوریل برپایه طرح بلوکهایکامل تصادفی در سه تکرار و با دو فاکتور فاکتور اول دو سطح تنش خشکی ازاواخر مرحله گلدهی و آبیاری و فاکتور رقم شامل ۳ رقم گلرنگ در مزرعه مرکز خدات ترویج کشاورزی خ سروشهر به مورد اجرا گذاشته شد تجزیه واریانس و مقایسات میانگین نشان داد که دراثر تنش خشکی از میزان عملکردکاسته می شود بطوریکه بیشترین کاهش عملکرد در اثر تنش خشکی مربوط به ژنوتیپ PI به میزان ۵۶۴/۲ کیلوگرم و کمترین کاهش عملکرد دانه مربوط به رقم محلی اصفهان به میزان ۶۳ کیلوگرم می باشد بنابراین با تووجه به نتایج فوق رقم محلی اصفهان به عنوان رقم متحمل به تنش خشکی و ژنوتیپ PI به عنوان رقمحساس مشخص گردید درحالت کلی تحت شرایط تنش خشکی رقم محلی اراک با داشتن بیشترین عملکرد دانه و بالاترین اجزای عملکرد به عنوان بهترین رقم انتخاب گردید.